Innehåll taggat med förtroende

 • Socialdemokraterna tappar sympati hos de egna väljarna när det gäller jobben, skolan och ekonomin

  Kategori: Sakfråga

  Sifo frågade allmänheten vilket parti som har den bästa politiken angående Arbetsmarknad/Jobb, Skola/Utbildning och Ekonomi. Samma mätning gjordes även i september 2014. Sett till både det totala resultatet och resultatet nedbrutet på partitillhörighet så har det varit kostsamt för S att bära regeringsmakten. Partiet har tappat stora andelar i samtliga av dessa frågor, medan andelen som är tveksamma eller inte kan svara har ökat. Även Moderaterna har till viss del gått framåt i dessa politiska frågor. Fördelningen illustreras i diagrammen nedan. 

  Samma mönster syns även när vi endast tittar på frågorna bland röd-gröna väljare. Socialdemokraterna har då backat från 59 till 45 % i Skola/Utbildning, från 67 till 56 % i Arbetsmarknad/Jobb och från 58 till 49 % i Ekonomi

      

    

  Undersökningarna har genomförts den 8 september 2014 respektive 28-30 april 2015. Urvalen bestod av 1000 slumpmässigt valda personer ur Sifos webbpanel.  

 • Carl Bildt högre förtroende än Margot Wallström i rollen som utrikesminister

  Kategori: Sakfråga


  När den svenska allmänheten får svara på frågan vem de har störst förtroende för i rollen som utrikesminister, får Carl Bildt högre förtroendesiffror än den sittande utrikesministern Margot Wallström. 47 % av de tillfrågade har störst förtroende för Carl Bildt och 24 % har störst förtroende för Margot Wallström. 20 % uppger att de inte har högre eller lägre förtroende för någon av ministrarna och 9 % svarar vet ej.

  Män har i signifikant högre utsträckning än kvinnor förtroende för Carl Bildt (56 %) i rollen som utrikesminister. Kvinnor har i signifikant högre utsträckning än män förtroende för Margot Wallström (29 %) i samma roll. 38 % av kvinnorna har emellertid störst förtroende för Carl Bildt medan 21 % av kvinnorna inte upplever någon skillnad och 11 % svarar vet ej.

  Bland alliansens väljare finns ett större förtroende för Carl Bildt i rollen som utrikesminister (74 %) än bland övriga väljare. Endast 6 % av alliansens väljare har störst förtroende för Margot Wallström som utrikesminister och 15 % av alliansväljarna upplever ingen skillnad i förtroende mellan de båda ministrarna.  

  Bland de rödgröna partiernas väljare finns i stället ett signifikant större förtroende för Margot Wallström som utrikesminister (50 %) än bland övriga väljare. 20 % av de rödgröna väljarna har emellertid störst förtroende för Carl Bildt i rollen och 24 % har varken högre eller lägre förtroende för någon av ministrarna.  

  Det finns således ett starkare stöd bland borgerliga väljare för den före detta utrikesministern Carl Bildt än det finns bland de rödgröna partiernas väljare för den sittande utrikesministern Margot Wallström. Dessutom får Carl Bildt högre förtroendesiffror av rödgröna väljare än Margot Wallström på motsvarande sätt får av alliansens väljare.   

   

  Ovanstående fråga ställdes till 1000 slumpmässigt utvalda personer ur den svenska allmänheten i Sifos telefonbuss 9-12 mars 2015. Frågan var formulerad som; Vem har du störst förtroende för i rollen som utrikesminister? • Minskat förtroende för Stefan Löfven efter det brutna Saudiavtalet

  Kategori: Sakfråga

  Den 10 mars offentliggjorde regeringen att det omdiskuterade militära samarbetsavtal man haft med Saudiarabien sedan 2005 kommer att sägas upp.

  En sifo-undersökning utförd dagarna efter regeringens offentliggörande visar att fler fått minskat förtroende gentemot Stefan Löfven efter affären, jämfört med de som fått ökat förtroende. 30% av de tillfrågade har svarat att förtroendet har minskat, medan hälften så många, 15%, uppgett ett ökat förtroende för Löfven.  43% uppgav ett oförändrat förtroende.

  Män har i högre utsträckning än kvinnor uppgett att de fått minskat förtroende, 41% jämfört med 19%. Kvinnor är istället i betydligt högre grad tveksamma, 19% av kvinnorna har svarat tveksam vet ej, medan motsvarande andel för männen är 5%.

  Som förväntat har alliansväljare i betydligt högre utsträckning än rödgröna väljare (S, Mp, V) uppgett ett minskat förtroende för Löfven. 60% av alliansväljarna har fått minskat förtroende. Motsvarande andel för de rödgröna är 2%. Ett ökat förtroende uppgavs av 26% av socialdemokratiska väljare och 31% av väljare till Miljöpartiet. Störst andel som fått ökat förtroende hittas hos vänsterpartiet, där 45% av väljarna uppgett ett ökat förtroende.

  Undersökningen utfördes 11-13 mars 2015 via Sifos webbpanel med 1135 slumpmässigt utvalda personer ur den svenska allmänheten. Frågan som ställdes var ”Hur har ditt förtroende för Stefan Löfven förändrats på grund av det brutna avtalet med Saudiarabien? Har det ökat, minskat eller är det oförändrat?”

   

 • Lägsta skillnaden hittills mellan statsministerkandidaterna

  Kategori: Partiledare

  Sedan 2012 har Sifo på uppdrag av Westander mätt folkets förtroende för statsministerkandidaterna Reinfeldt och Löfven. Senaste mätningen visar den lägsta skillnaden hittills mellan de båda. 

  Fredrik Reinfeldt är fortfarande den kandidat som vinner störst förtroende då 45 procent av svenskarna väljer honom framför Stefan Löfven som statsminister. 37 procent uppger att de har störst förtroende för Löfven. I senaste mätningen uppgår skillnaden mellan de båda till åtta procentenheter vilket är den lägsta skillnaden sedan mätningarna inleddes 2012.

  Andel tveksamma har minskat från 22 procent i april 2014 till 18 procent i den senaste mätningen. Sammantaget sett så är runt var femte svensk osäker på vem av Reinfeldt och Löfven som de har störst förtroende för som statsminister.

  Undersökningen genomfördes 16-18 juni genom telefonintervjuer. Totalt har 1000 personer ur allmänheten slumpmässigt valts ut och intervjuats. Frågan som ställdes var: "Vem känner du störst förtroende för som statsminister, Fredrik Reinfeldt eller Stefan Löfven?".

 • Förtroende sjunker för Arbetsförmedlingen men ökar för Polisen

  Kategori: Sakfråga

  Årets anseendemätning av svenska myndigheter visar att allmänhetens förtroende sjunker för Arbetsförmedlingen. Däremot ökar förtroendet för Polisen. Konsumentverket och Lantmäteriet har högst anseende.

  Högre snitt än föregående år

  TNS Sifo mäter årligen anseendet bland svenska myndigheter. Anseendet mäts med hjälp av TRI*M-skalan som går från -65 till +135. I årets mätning ingår 26 myndigheter och snittindex för dessa hamnar i år på 25 i anseendeindex. Det är ett högre snitt än föregående år.

  Konsumentverket och Lantmäteriet har högst anseende

  Konsumentverket toppar tillsammans med Lantmäteriet årets anseendemätning. De har båda ett index på 49, vilket är långt över snittet.

  Förtroende för Polisen ökar

  Polisen når den största förändringen från föregående år. Allmänhetens förtroende för Polisen har ökat vilket visar sig genom ett index på 37 jämfört med förra årets index på 28. Undersökningen visar att det är ett ökat förtroende som bidragit till Polisens positiva förändring. 

  Arbetsförmedlingen sjunker ytterligare

  Redan i 2013 års mätning visades ett sjunkande förtroende för Arbetsförmedlingen. Årets mätning visar att förtroendet sjunker ytterligare. Arbetsförmedlingen gör det största tappet då de sjunker från -27 i förra årets mätning till -32 i den senaste mätningen. Precis som i Polisens förändring så är det specifikt förtroendet för myndigheten som bidragit till Arbetsförmedlingens nedåtgående förändring.


  Undersökningen genomfördes mellan den 16 april och 15 maj 2014. Ett riksrepresentativt urval om 5657 personer har slumpmässigt valts ut och intervjuats. Respondenterna har på en femgradig skala fått bedöma 26 myndigheter avseende övergripande rykte, personligt intryck, förtroende, framgång och kvalitet i myndighetsutövning/tjänster.


  Hela rapporten hittar du här och på SlideShare.

 • Förtroendebarometern: Regeringen sjunker men EU-kommissionen ökar

  Kategori: Sakfråga

  Årets förtroendebarometer som gjorts på uppdrag av MedieAkademin visar att allmänhetens förtroende sjunker för regeringen som samhällsinstitution. Däremot ökar förtroendet för EU-kommissionen och de politiska partierna. Sett till de enskilda partierna tappar Moderaterna markant i förtroende medan Socialdemokraterna ökar och därmed intar första plats med högst förtroende av riksdagspartierna.

  Förtroendebarometern görs årligen sedan 1997, på uppdrag av MedieAkademin. Undersökningen mäter förtroende för samhällsinstitutioner, enskilda företag och massmedier. Årets mätning genomfördes 7-20 februari och avser 1200 webbintervjuer med personer som är 15 år och äldre. 

  Regering och sjukvård sjunker

  De samhällsinstitutioner som enligt undersökningen sjunker i förtroende är regeringen, sjukvården och Riksbanken. Andelen som svarat att de har ganska stort eller mycket stort förtroende för regeringen har sjunkit från 50 % år 2013 till 41 % i årets mätning. Sjukvården har sjunkit än mer i förtroende med 11 procentenheter sedan föregående mätning. 2013 uppgav 57 % att de hade ganska eller mycket stort förtroende för sjukvården. Årets siffra motsvarar 46 %.

  Förtroendet för Riksbanken har inte sjunkit lika markant men visar ändå på en nedåtgående förändring, från 52 % till 49 %. Förtroendet för riksdagen som samhällsinstitution visar på en nedåtgående trend om tre procentenheter. Från 45 % 2013 till 42 % i årets mätning.

  EU-kommissionen ökar

  Både EU-kommissionen och politiska partier, som mellan 2012 till 2013 hade ganska markanta förtroenderas, visar i årets mätning på ökat förtroende bland allmänheten. 2013 var andelen personer som uppgett ett ganska eller mycket stort förtroende för EU-kommissionen 16 %. I årets mätning når EU-kommissionen 20 %. De politiska partierna visar på en marginell ökning i förtroende sedan föregående år, från 15 %  till 16 %  Även facket, bankerna och storföretagen ökar i förtroende hos den svenska allmänheten.

  Högst förtroende för S

  Ser man till förändringen i förtroende för respektive riksdagspartier däremot är förändringarna mer markanta. Moderaterna har förlorat i förtroende medan Socialdemokraterna vunnit och därmed byter de båda plats i rankingen. I 2013 års placering hamnade Moderaterna i topp med 42 % och Socialdemokraterna på andra plats med 34 %. I årets mätning innehar Socialdemokraterna förstaplatsen med 36 % och får därmed högst förtroende av riksdagspartierna. Moderaterna hamnar på 33 % viket alltså är en anmärkningsvärd förändring till Moderaternas nackdel sedan fjolårets mätning. Trots en ökning från föregående år hamnar Sveridedemokraterna lägst i förtroenderankingen. 11 % uppger att de har förtroende för Sverigedemokraterna medan 73 %  uppger att de har mycket eller ganska litet förtroende.

  Väljarsympati avgör

  Förtroendet för olika samhällsinstitutioner skiljer sig beroende på väljarsympatier. Regeringen, riksdagen och Riksbanken men även störföretag och bankes ges förhållandevis stort förtroende bland Alliansens väljare. Facket är däremot en samhällsinstitution som har större förtroende bland rödgröna väljare.

 • Reinfeldt vs. Löfven

  Kategori: Partiledare

  Foto: Peter Knutsson

  Sedan september 2013 har svenskarnas förtroende på statsministerposten visat sig var väldigt jämnt fördelad mellan Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt. Senaste undersökningen tyder dock på att Reinfeldt återvunnit en del av förtroendet och gapet återigen ökar. 

  Sifo har på uppdrag av pr-byrån Westander genom upprepade undersökningar ställt frågan om vem man känner störst förtroende för som statsminister. Undersökningarna har gjorts på kvartalsbasis och vid varje tillfälle har frågan ställts till 1000 slumpmässigt utvalda personer via telefonintervju. Sedan första mätningen som genomfördes i maj 2012 uppvisar trenden att de som ställer sig tveksamma till, eller inte vet vem de känner störst förtroende för som statsminister, ligger stadigvarande runt ca 20 %. Var femte svensk kan alltså sägas vara osäker på vem av Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven som de har störst förtroende för som statsminister.

  Däremot visar trenden att förtroendet för Reinfeldt har varit större och haft ett ökande övertag med en peak under våren 2013 då gapet mellan Reinfeldt och Löfven var som störst. Fördelningen var då 52 % av befolkningen som sade sig ha störst förtroende för Reinfeldt, jämfört med 28 % för Löfven. Därefter minskade gapet som i september 2013 uppvisade ett resultat där Löfvens position var stärkt och förtroendenivåerna jämnare än någonsin. På ett halvår hade förtroendet för Löfven ökat från 28 % till 34 %. Samtidigt som förtroendet för Reinfeldt minskat, från 52 % till 47 %.

  Senaste mätningen som gjordes i januari i år tyder dock på att gapet återigen ökar. Andelen tveksamma i frågan ligger oförändrad men Reinfeldt tycks ha vunnit tillbaka en del av svenska befolkningens förtroende.