Innehåll taggat med miljö

 • 28 procent av svenskarna har valt bort tåg av rädsla att bli försenade

  Kategori: Sakfråga

  På uppdrag av SvD har Sifo undersökt allmänhetens inställning till att resa med tåg. 28 procent svarar att de valt bort tåget, av rädslan att bli försenad.

  Nära var tredje svensk uppger att de valt bort tåg på grund av förseningsrisken och istället valt att åka med bil eller flyg.

  Män i åldersgruppen 30-49 år samt grupperna tjänstemän och högre utbildningsnivå är överrepresenterade bland de som väljer bort tåget. Likaså syns en överrepresentation bland Moderaternas och Miljöpartiets sympatisörer.

  Undersökningen genomfördes 2-4 juni 2014. Totalt har 1000 personer ur allmänheten slumpmässigt valts ut och intervjuats per telefon. 

 • Miljön är viktigaste EU-frågan enligt väljarna

  Kategori: Europaparlamentsval

  Miljö- och klimatfrågor tycker flest svenskar är den viktigaste EU-frågan. Därefter kommer arbetslöshetsbekämpning och att lösa den ekonomiska krisen.

  Flest tycker att miljö och klimat är viktigast

  På uppdrag av Europaportalen har Sifo undersökt vilken fråga som svenskarna anser vara den viktigaste framtidsfrågan för EU. Den viktigaste frågan enligt 41 procent av väljarna är miljö och klimat. Oavsett partisympati visar sig väljarna tycka att miljö- och klimatfrågor är viktigare än andra frågor. Miljöpartiets egna väljare är klart överrepresenterade med 74 procent som anser miljö och klimat vara viktigast. Endast bland Sverigedemokraternas sympatisörer hamnar en annan fråga i topp som den viktigaste; arbetslöshetsbekämpning. 

  Arbetslöshetsbekämpning

  På andra plats kommer arbetslöshetsbekämpning som var fjärde svensk anser vara den viktigaste framtidsfrågan. Rödgröna väljare tycker i större utsträckning än de borgerliga väljarna att arbetslöshetsbekämpning, liksom miljö och klimat är absolut viktigast inom EU. 

  Att lösa den ekonomiska krisen

  Alliansens väljare är överrepresenterade bland de som anser att den viktigaste EU-frågan är att lösa den ekonomiska krisen. Alliansens väljare stöttar också i större utsträckning säkerheten i Europa och frihandelsavtalet mellan EU och USA som de viktigaste frågorna.

  Undersökningen genomfördes mellan den 16-23 april per telefon. 1000 personer har intervjuats, urvalet är slumpmässigt och riksrepresentativt. Frågan att besvara var "Vilken av följande frågor tycker du är den viktigaste framtidsfrågan för EU?". Respondenterna gavs sex stycken fasta svaralternativ.

 • Endast en av tio känner sig väl informerade inför EU-valet

  Kategori: Europaparlamentsval

   

  Var tredje svensk uppger att de har diskuterat EU-frågor någon gång under de senaste två veckorna. Majoriteten anser att de vet för lite om partiernas politiska program inför det kommande EU-valet.

  Få känner till partiernas politiska program

  På uppdrag av Europaportalen har Sifo undersökt hur väl svenskarna känner till vilka politiska program och förslag som partierna går till val på i Europaparlamentsvalet om tre veckor. 85% uppger att de inte så väl eller inte alls känner till partiernas politiska program. En av tio tycker sig vara väl eller mycket väl informerad.

  Rödgröna väljare diskuterar mer

  En av tre svenskar uppger att de har diskuterat EU-frågor någon gång under de senaste två veckorna. Av de som diskuterar EU-frågor utgörs 29% av Alliansens sympatisörer och 37% av rödgröna sympatisörer.  Bland Vänsterpartiets väljare har mer än hälften diskuterat EU-frågor under de senaste två veckorna.

  Ukraina och miljö diskuteras mest

  Främst är det Ukraina-krisen som diskuteras. Var tredje av de som uppger att de diskuterat EU-frågor senaste två veckorna säger att de diskuterat krisen i Ukraina. Därefter kommer miljö- och klimatfrågor.  Andelen som uppger att de diskuterar Europaparlamentsvalet då de pratar EU är endast 6%. 


  Undersökningen genomfördes per telefon mellan den 16-23 april. Totalt har 1000  slumpmässigt valda personer besvarat frågorna ”I maj är det val till Europaparlamentet. Hur väl känner du till vilka politiska program och förslag som partierna går till val på inför valet till Europaparlamentet?” och ”Har du själv diskuterat EU-frågor under de senaste 14 dagarna?” .