Innehåll taggat med samhällsundersökning

 • Vilka politiska frågor är viktigast idag?

  Kategori: Sakfråga

  När allmänheten listar den eller de politiska frågor som anses vara viktigast idag så hamnar fyra frågor i en tydlig topp. 70 % av respondenterna är eniga om att Skola och utbildning är en av de viktigaste frågorna idag, tätt följt av Sjukvård och hälsa med 67 %. På en delad tredjeplats kommer Sysselsättning/Arbetsmarknad och Invandring och integrationsfrågor med 61-60 %. Bakom dessa fyra toppfrågor är det ett relativt stort hopp ner till övriga frågor där Äldreomsorg är närmast i frekvens med 47 %. 

  Samma fyra frågor listas även som de viktigaste inom respektive kön, med skillnaden att männen placerar Invandring och integration och Sjukvård och hälsa på en delad andraplats med 60 %. Bland männen är det även en större spridning mellan vilka frågor som fokuseras på då Försvar och säkerhet, Lag och ordning och Landets ekonomi/Statsfinanserna/finanspolitiska frågor får signifikant större andelar än bland kvinnorna. Bland kvinnorna råder det en större enighet om att Skola och utbildning samt Sjukvård och hälsa är de viktigaste frågorna idag då tre av fyra väljer dessa frågor. I övrigt är det statistiskt signifikanta skillnader i andelar inom varje politisk fråga förutom Invandring och integration, vilken i tidigare mätningar varit en mer mansdominerad fråga. 59 % av kvinnorna respektive 60 % av männen anser denna fråga vara en av de viktigaste idag. 

  Sett över partisympati så är, föga förvånande, Miljöfrågor signifikant viktigast hos Miljöpartister med 98 %. Frågan är även signifikant viktigare hos Vänsterpartier. Vissa ytterligare avvikelser går dock att urskilja. Centerpartister, Kristdemokrater samt Sverigedemokrater anser i signifikant högre grad än övriga partier att Försvar och säkerhet är en av de viktigaste frågorna. Sympatisörer till Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser i signifikant mindre grad än övriga partier att Invandring och integration är en av de viktigaste frågorna. Trots att frågan får 49 respektive 48 % bland partiernas sympatisörer. Hos Sverigedemokraternas sympatisörer får samma fråga 94 %, vilket inte oväntat är störst. Moderater och Folkpartister anser i betydligt högre grad att Landets ekonomi/Statsfinanserna/Finanspolitiska frågor är en av den viktigaste idag. Att Sysselsättning/Arbetsmarknad är en av de viktigaste frågorna idag är de olika partiernas sympatisörer eniga om. Endast Sverigedemokraterna avviker i frågan genom att vara signifikant lägre än övriga partier. 

  Undersökningen genomfördes 9-17 feb 2015. 1001 slumpmässigt utvalda personer ur allmänheten besvarade frågan "Vilken eller vilka politiska frågor tycker du är viktigast idag?" via webb

 • En dryg tredjedel av svenskarna uppger att det finns hög risk för terrorattentat i Sverige

  Kategori: Sakfråga

  36% av svenskarna uppger att det föreligger en ganska hög eller mycket hög risk för ett terrorattentat i Sverige i dag. Män är i något högre utsträckning än kvinnor oroliga för ett attentat. 40% av männen jämfört med motsvarande 33% av kvinnorna uppger att det finns en hög risk.

  Alliansväljare är också i något högre utsträckning än rödgröna väljare oroliga för ett attentat, 42% jämfört med 30% uppger att det finns en hög attentatsrisk. För Sverigedemokraterna är motsvarande siffra hela 67%. Detta har förmodligen att göra med partiets inställning i invandringsfrågan. Det finns inte ett lika klart samband mellan alliansen och de rödgröna. Alliansen har något större stöd hos män och män är också något mer oroliga för terrorattentat än kvinnor.

  Jämfört med en liknande undersökning genomförd i Frankrike strax efter terrorattentatet mot tidningen Charlie Hebdo, är oron bland svenskarna betydligt lägre än bland fransmännen. I Frankrike uppger nästan alla, 93%, att det finns en hög risk för terrorattentat. Av dessa 93%, är det 49% som uppger att det finns en mycket hög risk för attentat i Frankrike. Endast 4% av svenskarna svarar att det finns en mycket hög risk för ett attentat i Sverige, och är således betydligt mindre oroliga.

  Gällande svenskarnas förtroende för regeringen och svenska myndigheter förmåga att förhindra ett attentat, uppger 41% av de tillfrågade att de har ett högt förtroende.

  Den svenska webbundersökningen baserades på svar från 1087 personer ur den svenska allmänheten och utfördes 20-21 januari 2015. Frågorna  som ställdes var "Hur bedömer du risken för att Sverige drabbas av ett terroristattentat i dag?” och "Hur stort förtroende har du för regeringen och myndigheternas förmåga att förhindra terroristattentat i Sverige?"

   

                   

 • Sju av tio tror på försvarets uppgift

  Kategori: Sakfråga

  I November bekräftade försvaret att Sverige har säkra bevis på att det funnits en främmande ubåt i den svenska skärgården under hösten. Sifo har på uppdrag av SvD undersökt om svenskarna tror på försvarets uppgift om att en ubåt kränkt svenska vatten eller om de inte gör det. 


  Resultatet visar att 75 % av respondenterna tror på försvarets uppgift medan 11 % inte tror på denna. 14 % menar att de är tveksamma. Resultatet visar en säkerställd skillnad gällande ålder, den äldsta åldersgruppen tenderar att tro på försvarets uppgift i högre signifikant utsträckning än de resterande åldersgrupperna, 79 % av den äldsta åldersgruppen menar att de tror på försvarets uppgift. I förhållande till vilken partisympati som respondenterna har, går det att se skillnader. Kristdemokrater och centerpartister tenderar i högre signifikant utsträckning att tro på försvarets uppgift medan vänsterpartister och sverigedeokrater tenderar att inte tro på uppgiften. 


  Nedan presenteras de totala siffrorna för undersökningen och sedan även för nedbrytningarna kön, ålder och partisympati.
  Resultatet utgörs av 1678 intervjuer för mätningen gjord den 20 november 2014. Intervjuerna har gjorts per telefon genom ett slumpmässigt urval som är riksrepresentativt. Frågan som ställdes i intervjuerna var: ”Försvaret säger att de har säkra bevis om att det funnits en ubåt från en främmande makt i svenska skärgården under hösten. Tror du på försvarets uppgift eller tror du inte på försvarets uppgift?"

 • Färre osäkra väljare inför valet på söndag

  Kategori: Sakfråga

  Mätningen gjord den 11 september visar en skillnad gällande att fler väljare nu har bestämt sig för hur de ska rösta i riksdagsvalet än i den förra mätningen. 

  Denna mätning visar att det är färre väljare som inte vet hur de ska rösta. För den förra mätningen låg den totala siffran på svarsalternativet Nej på 32%, nu ligger den på 24%. Denna mätningen visar således att fler väljare slutgiltigt har bestämt sig för hur de kommer att rösta, 74% anger att de redan har bestämt sig. För undergruppen 15-29 år ses också en ökning gällande att fler unga personer har bestämt sig för hur de ska rösta. De största skillnaderna som går att se mellan mätningarna är just sett till de totala siffrorna för alla som har deltagit i undersökningen och att fler unga väljare har bestämt sig för hur de ska rösta i riksdagsvalet. 

  I detta diagram presenteras de totala siffrorna för samtliga personer i undergrupperna som har svarat på frågan: "Har du slutgiltigt bestämt dig för hur du kommer att rösta i riksdagsvalet?"


  Nedan presenteras de totala siffrorna för varje enskild undergrupp som har svarat på frågan i underrsökningen.
  Resultaten utgörs av 979 intervjuer undersökningen har gjorts den 11 september 2014.
  Intervjuerna har gjorts per telefon med ett slumpmässigt urval som är riksrepresentativt. 
  Frågan som har ställts i undersökningen är: "Har du slutgiltigt bestämt dig för hur du kommer att rösta i riksdagsvalet?"

 • Alliansen går framåt i förtroendemätning

  Kategori: Sakfråga

  Sifo har på uppdrag av SVT undersökt  vilken regering svenskarna tycker styr landet och viktiga områden på bästa sätt. Resultaten visar ett ökat stöd för en moderatledd regering medan stödet för en socialdemokratiskt ledd regering stannar kvar på samma procentenhet.

  Undersökningarna som Sifo har gjort på uppdrag av SVT för januari respektive september visar ett ökat stöd för en moderatledd regering, gällande frågan om vilken regering som svenska folket anser är bäst på att styra landet. Den moderatledda regeringen tar även höga procent gällande vilken regering som svenska folket tycker sköter ekonomin bäst. En regering med socialdemokraterna i spetsen får höga procenttal i frågorna som handlar om vem som bäst sköter sysselsättningen, vem som kan skapa en bra skola och vem som är bäst på att trygga välfärden. Däremot går det att se att gällande frågan om vem som är bäst på att trygga välfärden, har socialdemokraterna ett högt procenttal men de har sjunkit i förhållande till den mätning som gjordes i januari. För den frågan går det även att se att svarsalternativet "en moderatledd regering" ökar.

  I diagrammen nedan presenteras de frågor som har ställts i undersökningen och svarsfrekvensen är för totalen.
  Resultaten utgörs av 1004 intervjuer i januari respektive 1001 intervjuer i september.
  Intervjuerna är gjorda som webb-enkäter med ett slumpmässigt urval som är riksrepresentativt.
  Målgruppen som har undersökts är personer mellan 18-65+.
  Frågorna som ställts i intervjuerna är de ovan nämnda.

 • Fler än hälften av väljarna har bestämt sig för hur de kommer att rösta

  Kategori: Sakfråga

  Sifo har på uppdrag av Ekot undersökt om de svenska väljarna har bestämt sig för hur de kommer att rösta i riksdagsvalet. Resultatet visar att 66% av de tillfrågade slutgiltigt har bestämt sig.

  Mätningen som Sifo har gjort på uppdrag av Ekot visar att sett till alla väljare, har ungefär hälften slutgiltigt bestämt sig men ungefär en tredjedel ännu inte bestämt sig för hur de kommer att rösta i riksdagsvalet. Sett till undergrupperna är de främst personerna i grupperna 30-49 år, 50-64 år och 65+ år som menar att de redan har bestämt sig. Undergruppen 15-29 år är högre representerat gällande att det inte har bestämt sig ännu, 61% av de tillfrågade i denna undergrupp har svarat att de ännu inte har bestämt sig för vilket parti de ska rösta på i riksdagsvalet ännu. De äldre personerna i undergruppen 65+ år är de väljare som i högre grad har angett svarsalternativet "Ja, redan röstat", 29% i denna undergrupp svarar att de redan har röstat.

  I detta diagram presenteras de totala siffrorna för samtliga personer i undergrupperna har svarat på frågan: "Har du slutgiltigt bestämt dig för hur du kommer att rösta i riksdagsvalet?"

   

  Nedan presenteras de totala siffrorna för varje enskild undergrupp som har svarat på frågan i undersökningen.


   

  Resultaten utgörs av 1211 intervjuer, undersökningen har gjorts mellan den 1 september till den 8 september 2014.
  Intervjuerna har gjorts per telefon med ett slumpmässigt urval som är riksrepresentativt.
  Frågan som har ställts i undersökningen är: "Har du slutgiltigt bestämt dig för hur du kommer att rösta i riksdagsvalet?"

 • Regeringen får bra betyg av väljarna

  Kategori: Sakfråga

  Sifo har på uppdrag av Ekot undersökt hur svenskarna anser att regeringen sköter sitt jobb. Resultatet visar att nästan varannan anser att regeringen har lyckats med sitt jobb. Väljarna anser inte att en socialdemokratiskt ledd regering skulle utföra jobbet på ett bättre sätt.

  Opinionsmätningen som Sifo har gjort på uppdrag av Ekot visar att 48 % av svenskarna tycker att alliansregeringen sköter sin uppgift på ett ganska bra eller mycket bra sätt. Svenskarna menar i denna mätning att de är nöjda med hur regeringen sköter ekonomin och finanserna. 21 % menar att alliansregeringen sköter sin uppgift på ett ganska dåligt eller mycket dåligt sätt. Genom denna undersökning kan även en förklaring ges kring vad det är som svenskarna menar att regeringen sköter dåligt, 24 % anser att det som regeringen sköter mindre bra är frågorna om arbetslösheten och sysselsättningen.

  Mätningen visar även att 45 % av väljarna inte tror att en regering ledd av socialdemokraterna skulle klara uppgiften bättre än vad alliansregeringen gör nu. Den fråga som väljarna anser att en socialdemokratisk regering skulle sköta bättre är skolan.

  De fem frågor som ställdes i undersökningen är de nedan följa, i diagrammen visas även hur många procentandelar av svenskarna som väljer ett specifikt alternativ.  Fråga 1. Hur tycker du att regeringen sköter sin uppgift? Är det...  Fråga 2. Vad är det som du tycker att regeringen sköter bra?


   


  Fråga 3. Vad är det som du tycker att regeringen sköter dåligt?

    


  Fråga 4. Tror du att en regering som leds av socialdemokraterna/en socialdemokratisk ledd regering skulle sköta sin uppgift bättre än alliansregeringen, eller tror du inte det?
   
  Fråga 5. Vad är det/vilken fråga är det som du tror att en regering som leds av socialdemokraterna skulle sköta bättre?


   

  Resultaten utgörs av 1000 intervjuer för mätningen gjord: 14 - 18 augusti 2014.
  Intervjuerna har gjorts per telefon utifrån ett slumpmässigt urval som är riksrepresentativt.
  Målgruppen för denna undersökning är 15 år och uppåt.
  Frågorna som ställts är de ovan nämnda.

 • 28 procent av svenskarna har valt bort tåg av rädsla att bli försenade

  Kategori: Sakfråga

  På uppdrag av SvD har Sifo undersökt allmänhetens inställning till att resa med tåg. 28 procent svarar att de valt bort tåget, av rädslan att bli försenad.

  Nära var tredje svensk uppger att de valt bort tåg på grund av förseningsrisken och istället valt att åka med bil eller flyg.

  Män i åldersgruppen 30-49 år samt grupperna tjänstemän och högre utbildningsnivå är överrepresenterade bland de som väljer bort tåget. Likaså syns en överrepresentation bland Moderaternas och Miljöpartiets sympatisörer.

  Undersökningen genomfördes 2-4 juni 2014. Totalt har 1000 personer ur allmänheten slumpmässigt valts ut och intervjuats per telefon. 

 • Förtroende sjunker för Arbetsförmedlingen men ökar för Polisen

  Kategori: Sakfråga

  Årets anseendemätning av svenska myndigheter visar att allmänhetens förtroende sjunker för Arbetsförmedlingen. Däremot ökar förtroendet för Polisen. Konsumentverket och Lantmäteriet har högst anseende.

  Högre snitt än föregående år

  TNS Sifo mäter årligen anseendet bland svenska myndigheter. Anseendet mäts med hjälp av TRI*M-skalan som går från -65 till +135. I årets mätning ingår 26 myndigheter och snittindex för dessa hamnar i år på 25 i anseendeindex. Det är ett högre snitt än föregående år.

  Konsumentverket och Lantmäteriet har högst anseende

  Konsumentverket toppar tillsammans med Lantmäteriet årets anseendemätning. De har båda ett index på 49, vilket är långt över snittet.

  Förtroende för Polisen ökar

  Polisen når den största förändringen från föregående år. Allmänhetens förtroende för Polisen har ökat vilket visar sig genom ett index på 37 jämfört med förra årets index på 28. Undersökningen visar att det är ett ökat förtroende som bidragit till Polisens positiva förändring. 

  Arbetsförmedlingen sjunker ytterligare

  Redan i 2013 års mätning visades ett sjunkande förtroende för Arbetsförmedlingen. Årets mätning visar att förtroendet sjunker ytterligare. Arbetsförmedlingen gör det största tappet då de sjunker från -27 i förra årets mätning till -32 i den senaste mätningen. Precis som i Polisens förändring så är det specifikt förtroendet för myndigheten som bidragit till Arbetsförmedlingens nedåtgående förändring.


  Undersökningen genomfördes mellan den 16 april och 15 maj 2014. Ett riksrepresentativt urval om 5657 personer har slumpmässigt valts ut och intervjuats. Respondenterna har på en femgradig skala fått bedöma 26 myndigheter avseende övergripande rykte, personligt intryck, förtroende, framgång och kvalitet i myndighetsutövning/tjänster.


  Hela rapporten hittar du här och på SlideShare.

 • Nej till ökad pensionsålder

  Kategori: Sakfråga

  På uppdrag av SVT har Sifo undersökt allmänhetens inställning till senare pensionsålder. Två tredjedelar säger nej till senare pension.

  På uppdrag av SVT ställde Sifo följande fråga: "Politikerna talar om att vi behöver arbeta längre i framtiden för att få ut lika bra pension som pensionärerna har idag. I Sverige finns inte någon formell pensionsålder, men den lägsta åldern för att ta ut garantipension och bostadstillägg är 65 år. Tycker du att garantipensionsåldern ska höjas från 65 år?". 68 procent uppgav att de inte tyckte att pensionsåldern bör höjas. 17 procent tycker att pensionsåldern bör höjas till 67 år. Äldre pensionsålder än så är det bara 3 procent som ger sitt stöd för.

  Sammanlagt har ett slumpmässigt urval om 1028 personer valts ut och deltagit i undersökningen via webb-enkät. Perioden för undersökningen var 30 april - 7 maj 2014.