Innehåll taggat med val2014

 • Expressen vs Aftonbladet

  Kategori: PR Research analys

  Bakgrund till undersökning av Expressen och Aftonbladet

  Medierna i P1 bad oss undersöka hur Expressen och Aftonbladet i sina pappersutgåvor har gestaltat politiken under perioden 15 augusti – 11 september. Bakgrunden var att de båda mediernas chefredaktörer munhuggits i podden Mattsson/Helin om att de skulle vara respektive blocks ”vallokomotiv”.

  Vi undersökte därför de två största politiska nyheterna per dag i respektive tidning, ledarartiklar undantagna. Artiklar som puffades för på förstasidan läste vi i sin helhet inne i tidningen. Totalt sett gick vi igenom 65 artiklar där riksdagspartierna nämndes totalt 244 gånger.  Det är ett litet antal artiklar, men under en viktig period.

  Vår tes är efter att ha undersökt mediebilder i andra val och med stöd i forskning är att synlighet är viktigt för alla partier. Dessutom är det för de flesta partier viktigt att undvika negativ publicitet.

  Vi kom fram till följande:

  • Expressen är mer negativ i sin publicering av såväl S som SD än övriga partier.
  • Aftonbladet ger ungefär lika stort utrymme åt såväl allianspartierna som de rödgröna. Däremot ger AB större synlighet åt V och MP än vad Expressen gör.
  • Aftonbladet är något mer negativa i sin beskrivning av alliansens partier än av de rödgröna partierna.
  • Båda tidningarna ger Sverigedemokraterna relativt stort utrymme visavi andra partier. Och både Aftonbladet och Expressen har fler negativt vinklade artiklar än positiva vad gäller SD. Expressen är tydligast i detta.
  • Generellt är det dessutom tydligt hur lite sakfrågor är i fokus, vilket stämmer väl överens med andra undersökningar av medieutrymme i valrörelser. Att kommunicera sakfrågor i en valrörelse är svårt.


  Hur kan detta påverka väljare?

  Det går inte att enkelt besvara frågan om detta kan påverka väljare. Efter valet har vi för avsikt att studera flera mediers toppnyheter, totalt mediegenomslag, sociala medier och köpt utrymme. Vi hoppas att vi kan finna olika kommunikationskanalers effekt på väljarna i en sådan undersökning.

  Aftonbladets och Expressens printeditioner står för en liten del av den flod av politiska nyheter som flödar över svenskarna i valtider. Men icke desto mindre är det två viktiga medier. Värt att ha i åtanke är att dessa båda medier inte har ett public service-uppdrag. De behöver skriva för sina läsare. Och de behöver sälja lösnummer.

  Vi vet via vår Orvestoundersökning att Aftonbladets väljare i tydligt större utsträckning har bestämt sig för att rösta rödgrönt än på allianspartierna. Samma undersökning ger vid handen att Expressens läsekrets är ungefär jämbördig vad gäller definitiva alliansväljare vs rödgröna. Att Aftonbladet ur det perspektivet är något mer rödgrön i sin nyhetsvärdering är därför inte överraskande. Att Expressen väljer en motsatt position framstår ur det perspektivet som ganska naturligt.


  För mer information kontakta: 

  Jonathan Wennö - konsultchef TNS Sifo 

  jonathan.wenno@tns-sifo.se, 08-507 421 74, 070-983 95 74

 • De flesta anser att inget parti bör samarbeta med SD efter valet

  Kategori: Sakfråga

  Sifo har på uppdrag av Ekot gjort en opinionsundersökning gällande hur svenska väljarnas inställning ser ut för ett samarbete mellan riksdagspartierna och SD. Resultatet visar att de allra flesta anser att inget riksdagspati bör samarbeta med SD efter valet på söndag. Väljarna uppger till 26% att ett eller flera riksdagspartier borde samarbeta med SD efter valet. 

  Opinionsmätningen som Sifo har gjort på uppdrag av Ekot visar att de allra flesta anser att inget av de partier som har plats i riksdagen nu bör samarbeta med Sverigedemokraterna. De flesta väljare menar även att det handlar om att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti och att de handlar om deras värdegrund, att man ogillar deras åstikter eller deras politik. Samtidigt menar ungefär en fjärdedel att ett eller flera riksdagspartier bör samarbeta med dem efter valet. 

  De diagram som nedan visas är de totala siffrorna för hela undersökningen. 


  Resultatet utgörs av 1750 intervjuer för en mätning gjord mellan den 1 september och den 8 september.
  Intervjuerna har gjorts per telefon med ett slumpmässigt urval som är riksrepresentativt. 
  Frågorna som har ställts är: "Idag vill inget av riksdagspartierna samarbeta med Sverigedemokraterna. Tycker du att ett eller flera av dem bör samarbeta med Sverigedemokraterna efter valet eller tycker du inte det?" och "Varför tycker du att man inte skall samarbeta med Sverigedemokraterna?" 
  För den första fråga har 1750 respondenter svarat, den andra frågan har de respondenter som angav att de inte tyckte att något parti bör samarbeta med Sverigedemokraterna fått svara på. Det vill säga att det genomfördes 1133 intervjuer för fråga 2. 

 • Alliansen går framåt i förtroendemätning

  Kategori: Sakfråga

  Sifo har på uppdrag av SVT undersökt  vilken regering svenskarna tycker styr landet och viktiga områden på bästa sätt. Resultaten visar ett ökat stöd för en moderatledd regering medan stödet för en socialdemokratiskt ledd regering stannar kvar på samma procentenhet.

  Undersökningarna som Sifo har gjort på uppdrag av SVT för januari respektive september visar ett ökat stöd för en moderatledd regering, gällande frågan om vilken regering som svenska folket anser är bäst på att styra landet. Den moderatledda regeringen tar även höga procent gällande vilken regering som svenska folket tycker sköter ekonomin bäst. En regering med socialdemokraterna i spetsen får höga procenttal i frågorna som handlar om vem som bäst sköter sysselsättningen, vem som kan skapa en bra skola och vem som är bäst på att trygga välfärden. Däremot går det att se att gällande frågan om vem som är bäst på att trygga välfärden, har socialdemokraterna ett högt procenttal men de har sjunkit i förhållande till den mätning som gjordes i januari. För den frågan går det även att se att svarsalternativet "en moderatledd regering" ökar.

  I diagrammen nedan presenteras de frågor som har ställts i undersökningen och svarsfrekvensen är för totalen.
  Resultaten utgörs av 1004 intervjuer i januari respektive 1001 intervjuer i september.
  Intervjuerna är gjorda som webb-enkäter med ett slumpmässigt urval som är riksrepresentativt.
  Målgruppen som har undersökts är personer mellan 18-65+.
  Frågorna som ställts i intervjuerna är de ovan nämnda.

 • Opinionsläget: Nu sker en signifikant skillnad mellan blocken

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Endast 135 000 väljares röster skiljer blocken åt. Det går nu att se en signifikant skillnad gällande minskningen emellan blocken.

  Skillnaden emelllan blocken är nu endast 4,5 %
  S, MP och V har 45 %
  Alliansen når 40,5 %

  Signifikant minskning av blockskillnaden, nu endast 4,5 %

  Vi ser nu en signifikant minskning av gapet mellan blocken till dagens 4,5 procent. Det är nu 135 000 väljares skillnad mellan alliansen och de rödgröna.
  Vi ser nu att en del väljare går tillbaka till alliansen.
  Alliansen lyckas nu väl i gruppen mellan 30-49 år där leder man med siffrorna 46,1 mot 40,6.

  Alliansen vinner åldergruppen 30-49 år (alliansen 46,1 de rödgröna 40,6)

  Moderaterna får 22,1 procent, 8 procent under sitt valresultat. De går bäst i åldergrupperna mellan 30-49 år (28,1%).

  Alliansen når 40,5 procent

  Folkpartiet verkar dock ha gjort en bra valrörelse och når nu upp över sitt valresultat från 2010 och ligger nu på 8,4 procent. De lyckas nu väl bland manliga väljare. Där de når 9,6 procent.  samtidigt får Folkpartiet nya kvinnor som främst kommer från socialdemokraterna. Övrigt är det främst Moderaterna som får släppa väljare till Folkpartiet. Frågan är om deras tydliga hållning i försvaret och Nato drar nya väljargrupper till partiet. Vi vet att numera just i försvarsfrågan kan vi se en mycket stark omsvängning bland Fp väljarna. Från drygt fyra av tio som ville stärka försvaret till åtta av tio. Folkpartiet har också varit tydligt när det gäller feminism. Centerpartiet svajar i mätningarna. Centerledaren är sist ut i partiledarutfrågningarna, det kan visa sig vara en fördel att få extra uppmärksamhet i slutet av valrörelsen.
  Kristdemokraterna når 5,3 procent och går dubbelt så bra bland kvinnor än bland män.
  Moderaterna ligger kvar på dryga 22 procent. Mätningen är gjord huvudsakligen före FOI rapporteringen. Så vi vet inte om det har haft någon effekt på de moderata siffrorna.
  Miljöpartiet ligger mellan 10-11 procent. När det gäller miljöpartiet skall man komma ihåg att Miljöpartiet brukar ha mest väljare som bestämmer sig först på valdagen, så de är extremt beroende på innehållet i valrörelsen de sista dagarna. Framgången är starkast i Stockholms län där man når 14,9 procent.

  S, Mp och V har 45 procent

  Socialdemokraterna får i denna mätning en extremt låg siffra på 27 procent. De förlorar nu väljare i gruppen 30-49 år, kvinnor och väljare i storstäderna.

  Väljarna går främst till V, SD och Mp men det finns också en ny ström till Folkpartiet bland tidigare S kvinnor.  Partiet har fortsatt svårt med väljare under 50 år och storstadsväljare.

  Vänsterpartiet går bättre än vid valet 2010 då man hade 6,6 procent. Nu får man 7,5 procent. Verkar ha lättare att nå kvinnor (8.5%) än män (6,5 %)

  Jämt bland männen

   S
  verigedemokraterna verkar gå mot ett val där man får uppåt 10,4 procent av rösterna. Den sista veckan har man lyckats öka andelen kvinnliga väljare där man nu når 7,2 procent. Visserligen lägre än männens 13,9 men klart högre än i tidigare mätningar.

  Fi når 1,8 procent med starkast stöd i Göteborg och Stockholm.
  Deras väljare består av nya väljare som inte röstat tidigare samt MP och V-väljare. Det är också bland Mp och V som potentialen finns. Väljargruppen finns främst bland de under 30 år.

  Toivo Sjörén - Opinionschef, TNS Sifo

  Analys i samband med Väljarbarometerns publicering i SvD den 6 september 2014.

   

 • Opinionsläget: "Just nu är det hårfint om SD blir vågmästare"

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Just nu sker inga förändringar mellan blocken. Det är hårfint om SD blir vågmästare även om det tycks väga över på egen majoritet för de rödgröna.

  • Skillnaden mellan blocken är nu 10,7%.
  • S, Mp och V har 48,7 procent
  • Alliansen når 38,0 procent 

  Hårfint om SD blir vågmästare

  Det sker nu inga förändringar mellan blocken, den senaste veckans utspel verkar inte ha påverkat väljaropinionen. Effekten av Reinfeldts framträdande i utfrågningen i TV kan inte mätas i denna omgång. Just nu är det hårfint om SD blir vågmästare mellan blocken. Hårstrået väger dock över på egen majoritet för de rödgröna men nu talar vi om några promilles skillnad i antalet röster. Denna lilla skillnaden är inte mätbar. Det kan bli så att det är först på valdagen som denna fråga klarnar.

  Mp:s framgång ebbar ut

  Miljöpartiets framgång efter EU-valet verkar delvis ha ebbat ut. De får nu 10,3 procent av väljarna. De har tappat nästan 40 procent av sina väljare utanför storstäderna samtidigt som man vinner några procent i landets tre stora städer. Man tappar bland väljare under 50 år och då speciellt kvinnor mellan 30-49 år. När det gäller miljöpartiet måste man ställa frågan hur deras försök att bredda sig till andra frågor än miljö påverkar väljarna. Många som gått från M och Fp till Mp har gjort det på grund av miljön och inte andra frågor. Breddning av partiet till fler frågor kan vara ett vågspel. Å andra sidan kan man säga om man inte breddar sig kan man på längre sikt inte växa över sin nuvarande nivå. Det är ju också så att om man bara har någon enstaka stark fråga så blir man mer beroende av agendan i valrörelsen. När det gäller partiets valsiffror ser man att partiet är mycket starkt. Framförallt är det i Stockholms och Malmöområdena som man förändrar maktbalansen med framförallt socialdemokraterna. 

  Stora regionala skillnader för V

  Vänsterpartiet visar på mycket stora regionala skillnader. Partiet går mycket bra i Göteborgsområdet. I Göteborgs A region får man över 13 procent. Partiet är dessutom sannolikt starkare i själva Göteborgs kommun. Totalt sett får partiet 7,5 procent vilket är klart över valresultatet på 5,6 procent. Sammantaget kan både Miljöpartiet och Vänsterpartiet skapa stora förändringar i maktbalansen i landets storstäder.  I varje fall om rikssiffrorna skulle slå igenom till kommunvalen. Vi får en situation där S kan ha mindre än hälften av rösterna bland de rödgröna.  I Stockholm är det Miljöpartiet som är den stora vinnaren. I Göteborg är det Vänsterpartiet.

  C och KD över spärren

  Centerpartiet och Kristdemokraterna ligger nu över fyraprocentspärren. Folkpartiet har svårt att slå igenom och verkar inte kunna ta tillbaka de väljare som man förlorat till S. Folkpartiet går fortsatt bättre i Göteborg och Stockholm där man når 9 procent av väljarna. Både Centerpartiet och Folkpartiet har dock TV: s utfrågningar framför sig. Det gynnar dem säkert om de utnyttjar detta till att förtydliga sin profil. Centerpartiet ligger nu på samma nivå som man fick direkt efter EU-valet (5,5 %) 

  11 procent av M:s väljare har gått över blockgränsen sedan 2010

  Moderaterna når nu 22,2 procent. och verkar inte ha gynnats av veckans utspel men det återstår att se vilken effekt Reinfeldts utfrågning kommer att ha på partisiffrorna. 11 procent av deras väljare har gått över blockgränsen sedan valet 2010. De har framförallt gått till S. De dryga 6 procent som gått till SD är förmodligen svårare att få tillbaka med det upplägg som M valt under veckan.

  SD kvar på 10 procent

  SD når fortsatt 10,1 procent. Partiet verkar varken ha påverkats positivt eller negativt av statsminsterns diskussion om invandringens kostnader. I varje fall inte direkt.

  Fi behöver mer uppmärksamhet

  Fi stannar på 2,3 procent och behöver sannolikt mer uppmärksamhet i sin huvudfråga för att förändra sina siffror. De har potential att ta väljare från Mp och V. 

  Toivo Sjörén - Opinionschef, TNS Sifo

  Analys i samband med Väljarbarometerns publicering i SvD den 23 augusti 2014.

 • Partibytare sedan valet 2010

  Kategori: Val

  Nedan redogörs för väljarnas partibyten sedan valet 2010. Genom att själv klicka dig fram kan du se till vilka och från vilka partier väljarna går. Här syns även hur förflyttningarna över blockgränserna ser ut.

  Siffrorna som redovisas i diagrammet utgörs av en mätning som gjordes 11-21 augusti 2014. 2173 personer har intervjuats per telefon och fått besvara vad de skulle rösta på om det vore val idag, respektive vad de röstade på i valet 2010. Urvalet är slumpmässigt och riksrepresentativt.

 • Opinionsläget: Blockskillnaden består

  Kategori: Analys

  • Skillnaden mellan blocken är nu 10,8.
  • S, Mp och V har 49,3 procent
  • Alliansen når 38,5 procent 

  Blockskillnaden är 10,8 procentenheter. Den stora blockskillnaden består även i augustis andra mätning. De rödgrönas 49,3 procent innebär att de i praktiken får egen majoritet även om vi tror att C och Kd kommer över spärren. Sverigedemokraterna blir därmed inte vågmästare.

  S kvar på sin valsiffra från 2010

  Socialdemokraterna ligger kvar på sin valsiffra från valet 2010 och får 30,3 i veckans väljarbarometer. Partiet utgör nu 60 procent av de rödgrönas samlade styrka. Partiets valsiffror skiljer sig kraftig över landet. I storstäderna når man bara 23 procent av väljarna.  Bäst går det i norr där man når 43 procent och sämst i Stockholms län (22,9). Partiet har svårt att nå unga väljare. I gruppen under 30 år stannar stödet på runt 16 procent. Bäst går de bland de äldre över 65 år där partiet når nästan 39 procent. 

  V når nu 7,9 procent

  Vänsterpartiet fortsätter att ligga klart över sina siffror från valet 2010 och når nu 7,9 procent. Partiet går mycket bra i Göteborgsområdet där man får stöd från 12 procent av väljarna, men storstäder i allmänhet är starka områden för partiet (10 %). Partiet får sina nya väljare främst från S och MP. Partiet når 10 procent inom TCO. Man går lika bra bland tjänstemän som arbetare. Man är svaga bland de privatanställda (5,8 %) men får 10,3% bland de offentlighetsanställda. 

  Mp får starkt stöd från kvinnorna

  Miljöpartiet når 11,1 procent och har en mycket tydligt kvinnlig prägel med stöd från 15,9 procent av kvinnorna men bland männen stannar stödet på 6,4 procent. Partiet går mycket bra i Stockholms län där stödet ligger på 15,2 procent. Partiet hämtar sina nya väljare från hela den politiska skalan från moderaterna till vänsterpartiet (Sverigedemokraterna undantaget).

  Signifikant uppgång för M

  Moderaterna når nu 24,6 procent och det är en signifikant uppgång sedan juni. Partiets bästa områden är de tre storstäderna. Bäst går det i Stockholmsområdet där man når 32,3%. Partiet når klart fler män (28,4%) än kvinnor (20,7%). Sedan 2010 har partiet tappat 7 procent av sina väljare till S och drygt 3 procent till MP.

  Fp tappar

  Folkpartiet som får 6,7 procent har tappat över 20 procent av sina väljare över blockgränsen. 13 procent har gått till S och 9 procent till MP.

  C och Kd ligger just under spärrgränsen

  Centerpartiet ligger just under spärrgränsen och behöver nu verkligen valrörelsen för att få uppmärksamhet. Centerpartiet går bäst i Småland där man får 10 procent. Kristdemokraterna ligger även de under spärren och behöver utfrågningarna och debatterna för att slå igenom. Deras bästa område är Göteborgsområdet där man når dryga 7 procent.

  Sd når 10,1 procent

  Sverigedemokraterna når i denna mätning 10,1 procent. Man har framförallt lyckats skaffa nya kvinnliga väljare. Partiet har nu 12 procent män och 8 procent kvinnor. De har under valåret lyckats nå klart fler kvinnor. Partiet har ett starkt stöd inom LO där man når dryga 16 procent. Var femte manlig LO medlem och var åttonde kvinnlig stöder SD. Inom TCO stannar stödet på dryga 8 procent och inom SACO på 3 procent. Partiet har starkast stöd bland privatanställda (11,7%). Partiet har fortsatt starkt stöd i Skåne (16 %) men har sedan 2010 breddat sig till att omfatta hela landet. Svagast är man i norr (5 %) och i Stockholm (4,1 %). 

  Signifikant nedgång för Fi

  Fi minskar nu för tredje mätningen i rad och det är en signifikant nedgång sedan i juni då man fick 3,4 procent jämfört med veckans 2 procent.

  Toivo Sjörén - Opinionschef, TNS Sifo

  Analys i samband med Väljarbarometerns publicering i SvD 16 augusti 2014.

 • Partiernas opinionsförändringar inför valen 2002-2010

  Kategori: Val

  Nedan redogörs för skillnaderna mellan de högsta respektive lägsta noteringarna som gjorts för respektive parti inför valen 2002, 2006 och 2010. Skillnaderna utgår ifrån de mätningar som gjorts första veckan i augusti fram till och med sista mätningen innan valet för respektive år.

 • Opinionsläget: Rödgröna skulle få egen majoritet om det vore val idag

  Kategori: Toivo Sjörén analys

  Senaste opinionsmätningen visar att de rödgröna hade fått egen majoritet om det vore val idag. Samtidigt behövs mycket små förskjutningar av väljarkåren för att SD ska bli vågmästare i politiken. Även om det inte brukar ske så stora blockförändringar från nu och fram till valet så återstår mycket dramatik för de enskilda partierna.

  • Skillnaden mellan blocken är nu 9,8 procentenheter
  • S, Mp och V har 48,7 procent (juni 48,5 procent) 
  • Alliansen når 38,9 procent ( juni 38,7 procent)
  • FI får 2,6 procent (juni 3,4 procent)

  Blockskillnaden är 9,8 procentenheter 

  Blockskillnaden är 9,8 procent. För att det skulle bli helt jämt behöver 4,9 procent av väljarna gå över från de rödgröna till alliansen. Det innebär att omkring 300 000 väljare måste gå från de rödgröna till alliansen. Tittar vi på tidigare erfarenheter brukar förändringar på blocknivå mellan augustis början och valdagen bli ganska små. För enskilda partier kan dock förändringen bli ganska stor. Idag får de rödgröna en egen majoritet men det behövs mycket små förskjutningar av väljarkåren för att SD skall bli vågmästare i politiken. Här räcker det med att 30 000 väljare går från de rödgröna till alliansen för att SD skall bli vågmästare. Det är siffror som ligger helt inom felmarginalerna för dagens resultat i väljarbarometern. 

   De rödgröna har tydlig majoritet bland kvinnorna 

  De rödgröna har idag en tydlig majoritet bland kvinnorna. Det är hela 54 procent av kvinnorna som ger de rödgröna sitt stöd men bara 34 procent ger alliansen sitt stöd. Bland männen är det i stort sett jämnt mellan alliansen och de rödgröna. Inom de rödgröna finns det nu mycket stora skillnader i olika demografiska grupper. Tittar vi på kvinnor under 50 år är nu Miljöpartiet och Socialdemokraterna lika stora (S 22,8 och Mp 22). Bland männen stöder 7,4 % MP men bland kvinnor är det 15,3 %. Regionalt är S svagast i Stockholm med 22,8 procent av väljarna. Vänsterpartiet har en mycket stark ställning i norra Sverige med stöd på nästan 14 procent.

  Stora regionala skillnader även inom alliansen

  Inom alliansen hittar vi också stora regionala skillnader. Starkast står moderaterna i Stockholmsområdet med drygt 31 procent av väljarna. Svagast är man i norr där bara 13 procent stöder partiet. Folkpartiet har en mer jämn fördelning över landet även om tonvikten ligger på storstadsområdena. Centerpartiet har 10 procent av lansbygdens väljare men eftersom få bor där hämtar man fler väljare från väljare i mindre städer och tätorter. Kristdemokraterna når i denna mätning just över 4 procentsspärren: Även om förändringarna är små verkar man ha skaffat sig en åldersmässigt bredare bas och därmed föryngrat väljarna något.

  SD har som lägst stöd i norr

  Sverigedemokraterna når 9 procent och har som lägst stöd i norr med 4,1 procent och starkast i Skåne med 18 procent. Åldermässigt är man starkast bland de under 30 år och de över 50 år. Inom LO stöder drygt var sjätte medlem SD.

  FI når lika många väljare som i EU-valet

  Fi får i denna mätning 2,6 procent av väljarna vilket i absoluta tal är ungefär lika många väljare som man fick i EU-valet. Skillnaden är bara att det är så många fler som röstar i ett riksdagsval jämfört med ett EU-val. Fi är starkast bland kvinnor under 30 år, där man når 6,4 procent.

  Mycket dramatik återstår för de enskilda partierna

  Även om det inte brukar ske så stora blockförändringar från nu och fram till valet, återstår mycket dramatik för de enskilda partierna. Kampen mellan Miljöpartiet och S kommer i vissa områden att bli mycket hård och kommer att påverka lokala maktförhållanden. Vi vet att det finns en stor benägenhet för många kvinnor att vandra mellan S och MP. Här kommer valrörelsens agenda att vara mycket viktig, ju mer miljö desto bättre går det för Mp. Ju mer sociala frågor desto bättre för S. På allianssidan finns det fortfarande utrymme för profilering för de enskilda partierna. Inte minst olika utfråganingar och debatter ger möjlighet till profilering. Den stora skillnaden mellan blocken ger förmodligen de mindre allianspartierna större utrymme och kanske också vilja att tydliggöra sin profil. Det finns exempel på enskilda raketer bland partierna. Avslöjanden kan också sänka enskilda partier.

  S, 30,7

  V, 6,6

  MP,11,4

  M, 23,9

  C, 4,6

  FP, 6,1

  KD, 4,3

  SD, 9

  FI, 2,6

  Övriga, 0,8

  Toivo Sjörén - Opinionschef, TNS Sifo

  Analys i samband med Väljarbarometerns publicering i SvD 9 augusti 2014.

 • 62 procent vill se partisamarbete mellan S och MP om det blir en S-ledd regering

  Kategori: Sakfråga

  Vilket eller vilka partier ska socialdemokraterna samarbeta med och vilka partier ska erbjudas ministerposter om det blir en S-ledd regering i höst? Dessa frågor ställde Sifo till allmänheten på uppdrag av Sveriges Radio.

  Miljöpartiet och Vänsterpartiet står högst upp på listan över de partier som svenskarna tycker att S ska samarbeta med om det blir en S-ledd regering i höst. 62 procent uppger Mp och 43 procent uppger V. Bland de som uppger V är det signifikant fler män än kvinnor. Kvinnorna är däremot överrepresenterade bland de 8 procent som anser att FI bör ingå i samarbetet om det blir en S-ledd regering.

  Om Socialdemokraterna ska bilda regering i höst så anser 50 procent att Miljöpartiet ska erbjudas ministerposter. 36 procent tycker att Vänsterpartiet ska erbjudas ministerposter. Näsatan lika många, 34 procent, är tveksamma eller vet inte vilket eller vilka partier som de tycker ska erbjudas ministerposter om det blir en S-ledd regering.

  Undersökningen genomfördes mellan 26 maj och 25 juni 2014. 1014 personer har slumpmässigt valts ut och intervjuats per telefon.

 • 1
 • 2
 • 3