Vad är Väljarbarometern?

TNS Sifos Väljarbarometer är Sveriges största undersökning av väljarsympatier. Sedan 1968 har Väljarbarometern publicerats regelbundet. Om än något oftare nu än förr. Varje månad utom juli publiceras Väljarbarometern i Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och Skånska Dagbladet. Väljarbarometern ett utmärkt verktyg för att få en uppfattning om hur olika grupper väljer parti och ställer sig till olika samhällsfrågor nu och då.

Sifos väljarbarometer 1970 till idag

Hur går Väljarbarometern till?

Telefonintervjuer med Sveriges befolkning

Väljarbarometern görs på telefon med ett slumpmässigt urval av den svenska befolkningen från 18 år och uppåt. Nya urval dras vid varje ny undersökning. En riktlinje som man eftersträvar i undersökningar generellt, är att vid varje undersökningstillfälle tillfråga 1000 personer som minst. I Väljarbarometerns fall är det ofta långt fler som intervjuas. Detta för att resultatet ska kunna representera väljaropinionen i den svenska befolkningen i stort.  I samband med opinionsundersökningar ska man ändå ha klart för sig att svaren från de som intervjuats i undersökningarna aldrig exakt motsvarar den svenska befolkningen.

Slumpmässigt urval säkerställer tillförlitlighet

Det slumpmässiga urvalet och det stora antalet personer som tillfrågats är två sätt att säkerställa att man i undersökningen når tillförlitliga siffor. På så vis når man ett resultat som kan sägas ge en rättvis bild av hur den allmänna opinionen och dess förändringar faktiskt ser ut. Huvudfrågan som Sifo ställer i samband med Väljarbarometern är "Vilket parti skulle du rösta på om det var val idag?"

40 000 intervjuer görs årligen

Årligen genomförs nära 40 000 intervjuer med den svenska allmänheten för Väljarbarometerns syfte. Genom det stora antalet intervjuer utgör Väljarbarometern ett utmärkt underlag för bedömning av den totala väljaropinionen. Väljarbarometern bidrar till att studera opinionens trender och mönster utifrån olika undergrupper som exempelvis utbildning, sysselsättning, ålder eller kön.

Trenden viktigare än enstaka resultat

Många gånger är trenden viktigare att titta på än enstaka resultat. Genom att göra återkommande mätningar nås en mer tillförlitlig bild av opinionen. Därför kan resultat som inte är statistiskt säkerställda vid enskilda mätningar också vara intressanta om man ser till förändringar som sker över tid.