Partiledarna

 • Annie Lööf toppar partiledarförtroendet

  Kategori: Partiledare

  Enligt en ny mätning gjord av Sifo på uppdrag av SVT har Annie Lööf högst förtroende bland den svenska väljarkåren (45%) och har ökat mest sedan januari (37%) . Stefan Löfven har näst högst förtroende (40%) men är även den som har backat mest i förtroende sedan januarimätningen (47%). Ebba Busch Thor har lägst förtroende bland väljarna (13%).

  Bland partiledarnas förtroendebas har Annie Lööf även här högst förtroende (93%). På en andra plats hamnar Jonas Sjöstedt (86%) tätt följt av Gustav Fridolin (85%). 

  Bland partiledarnas förtroendekärna har Gustav Fridolin högst förtroende (35%). Annie Lööf har dock ökat med 8% sedan januari till 33%. Anna Kinberg Batra har sedan januari sjunkit med 10% och landar på ett förtroende på 5% bland partiledarnas förtroendekärna. 

 • Lägsta skillnaden hittills mellan statsministerkandidaterna

  Kategori: Partiledare

  Sedan 2012 har Sifo på uppdrag av Westander mätt folkets förtroende för statsministerkandidaterna Reinfeldt och Löfven. Senaste mätningen visar den lägsta skillnaden hittills mellan de båda. 

  Fredrik Reinfeldt är fortfarande den kandidat som vinner störst förtroende då 45 procent av svenskarna väljer honom framför Stefan Löfven som statsminister. 37 procent uppger att de har störst förtroende för Löfven. I senaste mätningen uppgår skillnaden mellan de båda till åtta procentenheter vilket är den lägsta skillnaden sedan mätningarna inleddes 2012.

  Andel tveksamma har minskat från 22 procent i april 2014 till 18 procent i den senaste mätningen. Sammantaget sett så är runt var femte svensk osäker på vem av Reinfeldt och Löfven som de har störst förtroende för som statsminister.

  Undersökningen genomfördes 16-18 juni genom telefonintervjuer. Totalt har 1000 personer ur allmänheten slumpmässigt valts ut och intervjuats. Frågan som ställdes var: "Vem känner du störst förtroende för som statsminister, Fredrik Reinfeldt eller Stefan Löfven?".

 • Förtroendet för Fridolin sjunker

  Kategori: Partiledare

  Foto: Fredrik Hjerling

  Senaste mätningen av partiledarförtroende visar en signifikant nedgång för Miljöpartiets Gustav Fridolin. Den knappa skillnaden i förtroende för Löfven och Reinfeldt är däremot oförändrad sedan senaste mätningen.

  Reinfeldt och Löfven fortfarande jämsides

  På uppdrag av Aftonbladet har Sifo sedan 1995 gjort återkommande mätningar av väljarnas förtroende för partiledarna. I den senaste mätningen som genomfördes mellan 7-10 april visar resultatet att Reinfeldt och Löfven fortfarande ligger i topp vad gäller väljarnas förtroende. Fredrik Reinfeldt med 55% och Stefan Löfven med 53%. Sedan förra mätningen, i december 2013, har förtroendet för M-, respektive S-ledaren förändrats ytterst lite. De tappar varsin procent i denna mätningen jämfört med förra. I decembermätningen rasade förtroendet för Reinfeldt vilket gjorde att Löfven och Reinfeldt hamnade så gott som jämsides med endast två procentenheter mellan varandra. En knapp skillnad som alltså består i den senaste mätningen.

  Signifikant nedåt för Fridolin

  Med säkerhet kan sägas att förtroendet för Fridolin är markant mindre i denna mätning jämfört med föregående mätning. Miljöpartiets ena språkrör går ned 7% och Fridolin hamnar därmed på 42% totalt. Det räcker dock för att han ska behålla sin tredjeplacering i fråga om vilken partiledare som väljarna har störst förtroende för. Fridolin har förtroende framför allt hos de kvinnliga väljarna.

  Flera partiledare har oförändrat förtroende

  Miljöpartiets andra språkrör, Åsa Romson, ligger kvar på samma resultat som föregående mätning; 29%. Likaså Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt ligger kvar på 29% liksom i decembermätningen. Ytterligare oförändrade resultat sedan föregående mätning är Jan Björklund (FP) med 28%, Göran Hägglund (Kd) med 27% och Jimmie Åkesson (Sd) med 10%.

  Lööf går uppåt

  För andra mätningen i rad ökar förtroendet för Centerpartiets Annie Lööf. Dock är det en förändring som till enskild mätning inte kan säkerställas statistiskt. Lööf når i den senaste mätningen 22% vilket är en ökning med 3 procentenheter sedan december.

  Undersökningen har genomförts av Sifo på uppdrag av Aftonbladet. Totalt har ett riksrepresentativt urval om 984 personer som är 18 år och äldre intervjuats per telefon. Mätningen genomfördes mellan 7 och 10 april 2014.

 • Flest väljer Björklund som skolminister

  Kategori: Partiledare

  Foto: Kristian Pohl

  På frågan vem väljarna känner störst förtroende för som möjlig skolminister vinner Folkpartiets Jan Björklund tätt följd av Miljöpartiets Gustav Fridolin. Socialdemokraternas Ibrahim Baylan och Moderaternas Tomas Tobé når däremot dystra siffror i mätningen.

  I en undersökning som gjorts på uppdrag av Westander har Sifo ställt frågan ”Vem av följande fyra personer känner du störst förtroende för som möjlig skolminister efter höstens riksdagsval?” De fyra personer som respondenterna fått välja på är Socialdemokraternas Ibrahim Baylan, Miljöpartiets ena språkrör Gustav Fridolin, Folkpartiets Jan Björklund och Moderaternas Tomas Tobé. Bland de som tagit ställning hamnar Jan Björklund högst upp på listan med 29 % av väljarna som har störst förtroende för honom som kommande skolminister. Därefter i fallande ordning; Fridolin med 25 %, Baylan med 16 % och Tobé med 4 %.

  Alliansens sympatisörer väljer Björklund

  Björklunds sympatisörer är de som i riksdagsval skulle rösta på något av allianspartierna. I synnerhet män, över 50 år som i övervägande utsträckning själva har en utbildning som lägst på högskola/universitet. Kvinnor är underrepresenterade bland Björklunds sympatisörer.

  Fridolin vinner kvinnornas förtroende

  Gustav Fridolin är den kandidat bland de fyra som vinner kvinnornas förtroende i skolfrågorna. Fridolin vinner, liksom Björklund, stort förtroende hos de som själva är högutbildade. Däremot så är Fridolin till skillnad från Björklund populärare hos de yngre väljarna. Fridolin har en stor andel sympatisörer från de rödgröna och specifikt Vänsterpartiets väljare. Intressant är även att 29 % som i riksdagvalet sympatiserar med Socialdemokraterna väljer Fridolin framför den socialdemokratiske representanten Ibrahim Baylan.

  Ibrahim Baylan är vinnare bland de med lägre utbildning och sysselsättningsgrad. Särskilt förtroende har han hos åldersgruppen som är mellan 30-49 år. Utöver de som skulle rösta på Socialdemokraterna om det vore val idag, vinner han en del av förtroendet även från Vänsterpartiets väljare.

  4% har störst förtroende för Tobé

  Moderaternas Tomas Tobé är den kandidat som får dystrast siffror i denna mätning. Av de 4 % som har störst förtroende för Tobé återfinns män i något större utsträckning än kvinnor och framförallt Stockholmsväljare samt de som sympatiserar för Moderaterna i riksdagen.

  Var fjärde väljare tveksam

  I undersökningen framkommer att drygt var fjärde person är tveksam eller ej vet vem de har störst förtroende för som skolminister. Yngre och kvinnliga väljare är de som i störst utsträckning är tveksamma i frågan. 41 % av de som är mellan 15-29 år och 30 % av kvinnorna har uppgett att de tveksamma eller ej vet.

  Som Patrik Westander påpekar i samband med Westanders pressmeddelande av undersökningens resultat, så har tidigare opinionsundersökningar visat att skolfrågan är en av de absolut viktigaste frågorna inför valet.

  Frågan har ställts i samband med telefonintervjuer till 1000 personer som slumpmässigt valts ut för att representera allmänheten. Undersökningen genomfördes mellan den 17-20 februari 2014.

 • Partiledarförtroende december - tufft läge för Lööf

  Kategori: Partiledare

  Foto: Per Pettersson

  Centerns siffor ser fortsatt dystra ut. Den senaste förtroendemätningen som Sifo gjort på uppdrag av Aftonbladet visar att svenska folkets förtroende för Centerpartiets ledare Annie Lööf är bottenlågt.

  I december genomfördes en förtroendemätning som visar väljarnas förtroende för var och en av riksdagspartiernas partiledare. I en jämförelse partiledarna emellan visar resultatet att Reinfeldt och Löfven ligger i topp med endast två procentenheter som skiljer dem åt. Därefter hamnar ena halvan av Miljöpartiets språkrörsduo, Gustav Fridolin på en stadig tredjeplats.  Andra parten, Åsa Romson kommer därnäst med innehavande av lika andel förtroende som Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt. Bottenplatserna innehas av Centerns Annie Lööf och Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson.

  Centerpartiet har i sin helhet ett tufft läge. Den senaste opinionsmätningen för Väljarbarometern visade rekordlågt stöd för Centerpartiet som hamnade på 2,8 %. I jämförelse med tidigare mätning av förtroende för partiledare så visar sig dock en svag uppgång för Lööf från resultatet i mars 2013 till december 2013. Dock är denna förändring inte tillräcklig för att säkerställa statistiskt. 

  Undersökningen genomfördes utav Sifo på uppdrag av Aftonbladet. Totalt har 973 personer som slumpmässigt valts ut, tillfrågats i samband med telefonintervjuer mellan 13- 16 december 2013

 • Reinfeldt vs. Löfven

  Kategori: Partiledare

  Foto: Peter Knutsson

  Sedan september 2013 har svenskarnas förtroende på statsministerposten visat sig var väldigt jämnt fördelad mellan Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt. Senaste undersökningen tyder dock på att Reinfeldt återvunnit en del av förtroendet och gapet återigen ökar. 

  Sifo har på uppdrag av pr-byrån Westander genom upprepade undersökningar ställt frågan om vem man känner störst förtroende för som statsminister. Undersökningarna har gjorts på kvartalsbasis och vid varje tillfälle har frågan ställts till 1000 slumpmässigt utvalda personer via telefonintervju. Sedan första mätningen som genomfördes i maj 2012 uppvisar trenden att de som ställer sig tveksamma till, eller inte vet vem de känner störst förtroende för som statsminister, ligger stadigvarande runt ca 20 %. Var femte svensk kan alltså sägas vara osäker på vem av Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven som de har störst förtroende för som statsminister.

  Däremot visar trenden att förtroendet för Reinfeldt har varit större och haft ett ökande övertag med en peak under våren 2013 då gapet mellan Reinfeldt och Löfven var som störst. Fördelningen var då 52 % av befolkningen som sade sig ha störst förtroende för Reinfeldt, jämfört med 28 % för Löfven. Därefter minskade gapet som i september 2013 uppvisade ett resultat där Löfvens position var stärkt och förtroendenivåerna jämnare än någonsin. På ett halvår hade förtroendet för Löfven ökat från 28 % till 34 %. Samtidigt som förtroendet för Reinfeldt minskat, från 52 % till 47 %.

  Senaste mätningen som gjordes i januari i år tyder dock på att gapet återigen ökar. Andelen tveksamma i frågan ligger oförändrad men Reinfeldt tycks ha vunnit tillbaka en del av svenska befolkningens förtroende.