Sakfrågor

 • Fler tror att Moderaterna skulle göra ett bättre val 2018 med en annan partiledare

  Kategori: Sakfråga

  Under perioden 15-21 mars genomförde Sifo 1000 slumpmässigt valda telefonintervjuer till allmänheten över 15 år där vi frågade om Anna Kinberg Batras påverkan på moderaternas valutgång.

  Resultatet visar att nästan hälften av allmänheten tror att Moderaterna skulle göra ett bättre val med en annan partiledare än Anna Kinberg Batra. Vidare indikerar resultaten på en stor osäkerhet i frågan, nästan var fjärde person uppger att de är osäkra. Färre än en tredjedel (29 %) tror att Moderaterna skulle göra ett bättre val med Batra som partiledare istället för någon annan.

  Om vi studerar resultatet nedbrutet på om respondenten skulle rösta på något av allianspartierna idag (C+L+M+KD) eller något av de rödgröna partierna (V+S+MP) ser vi inga signifikanta skillnader mellan blocken. Både bland alliansväljare och rödgröna tror en majoritet att pariet skulle göra bättre utan sin nuvarande partiledare.

  Bland respondenter som skulle rösta på Moderaterna idag anger nästan hälften (48 %) att Moderaterna skulle göra ett bättre val med en annan partiledare än Anna Kinberg Batra. Det är fler i denna nedbrytning som inte tror att ett partiledarbyte skulle vara gynnsamt jämfört med allmänheten och hela gruppen av alliansväljare. Det är något fler än var tredje moderat som anger det svaret, vilket är en avsevärt mindre andel än de som tror att Moderaterna skulle göra ett bättre val med en annan partiledare.

 • Fler tycker att moderaternas politik är otydlig än tydlig

  Kategori: Sakfråga

  Under perioden 13-16 mars genomförde Sifo 1000 telefonintervjuer till ett representativt urval av den svenska befolkningen och frågade om hur tydlig moderaternas politik uppfattas. Frågorna som ställdes var både hur tydligt partiets politik är på riksnivå och i enskilda sakfrågor. Sammanfattningvis ser vi att partiet uppfattas som relativt otydliga i många aspekter, båda av egna väljare och bland allmänheten. Vidare kan vi se att partiet uppfattas som mer tydliga bland kvinnor än bland män liksom mer tydliga bland yngre personer jämfört med äldre. De sakpolitiska områden där partiet uppfattas som mest otydliga är i välfärden och mest tydliga är de i sin skattepolitik.

  Resultatet visar att det är fler som tycker Moderaterna är mer otydliga än tydliga. Om vi summerar de andelar som svarat Mycket otydlig och Ganska otydlig uppgår dessa andelar till 49 %, på samma sätt uppgår de andelar som svarar Ganska tydlig och Mycket tydlig till 40 %.

  I den här nedbrytningen ser vi hur personer som skulle rösta på Moderaterna idag ställer sig till partiets tydlighet. Bland moderater är det avsevärt fler som anger svarsalternativet Ganska tydlig (59 %). Samtidigt förändras inte den procentuella andelen som uppger svaret Mycket tydligt, det är med andra ord lika många av personer som skulle rösta på Moderaterna idag som tycker partiet är mycket tydligt som allmänheten i stort. Vidare kan vi se att det är något fler som anser att partiet är mycket otydligt än mycket tydligt, 3 % respektive 4 %.

  Om vi studerar resultatet nedbrutet på kön och ålder ser vi intressanta skillnader i hur Moderaterna uppfattas. Generellt uppfattas partiet tydligare bland kvinnor, exemplevis är det dubbelt så många kvinnor som uppger att Moderaterna är mycket tydliga. Vidare ser vi att det är signifikant fler män som uppger att partiet är mycket otydliga (14 %) jämfört med kvinnor (7 %). Det är också signifikant fler kvinnor (41 %) som uppger att Moderaterna är ganska tydliga jämfört med män (34 %). Resultatet nedbrutet på ålder visar också på vissa signifikanta skillnader. Personer i åldern 15-29 (46 %) år tycker Moderaterna är ganska tydliga i en signifikant högre utsträckning än övriga åldersgrupper.

  Det är enbart i skattepolitiken som en majoritet av befolkningen anser att Moderaterna är tydliga (54 %). Efter skattepolitiken uppfattas partiet mest tydliga i den ekonomiska politiken, lag och ordning och i försvarspolitiken, samtidigt är det en majoritet som inte uppger dessa alternativ som tydliga. Särskilt otydliga uppfattas Moderaterna i välfärdsfrågor, inom sjukvård är det enbart var fjärde person och inom äldrevård är det färre än var femte som tycker partiet är tydliga.

  Om vi studerar de olika politikområdena nedbrutet på huruvida personen röstar på någon av allianspartierna (C+L+KD+M) eller något av de rödgröna alternativen (V+MP+S) ser vi generellt relativt små skillnader. De sakfrågor där skillnaderna är signifikanta är i försvarspolitiken, den ekonomiska politiken, skolan, lag och ordning och sysselsättning där alliansväljare uppger att Moderaterna är mer tydliga. I synnerhet ser vi tydliga skillnader gällande sysselsättning (48 % respektive 26 %) och den ekonomiska politiken (58 % respektive 41 %). Vidare kan vi se att det är bara en majoritet av alliansväljare som anser partiet är tydliga i sin skattepolitik (59 %), den ekonomiska politiken (58 %) och lag och ordning (54 %). Bland de rödgröna väljarna är det enbart en majoritet som anser att Moderaterna är tydliga i skattepolitiken.

 • Hur skulle Stockholmarna rösta idag jämfört med valet 2014?

  Kategori: Sakfråga

  Kantar SIFO har undersökt hur partisympatierna ser ut bland allmänheten i Stockholms län under perioden 23 januari till 16 februari. Det är tydligt att stora förändringar bland väljarna har skett sedan valet.

  Påfallande är att Feministiskt initiativ minskar med nästan 50 %, från 4,6 till 2,4 % sedan valet. Partiet är fortfarande relativt starka i gruppen kvinnor i åldern 18-29 år där partiet vinner förtroende hos 8,39 % av Stockholmarna. Samtidigt är partiet nära obefintliga bland män där partiet får 0,66 %, och sympatierna hos personer äldre än 65 år är nära 0 %.  

  Vänsterpartiet har ökat sedan valet med drygt 20%, från 6 % till 8,6 %. Ökningen består främst av väljargrupper som i valet röstade på Miljöpartiet och Socialdemokraterna som nu sympatiserar med Vänsterpartiet. Den åldersgrupp där sympatierna är som störst finns bland väljare 20 till 24 år. Vidare är partiet mer populära bland kvinnor än bland män, och i synnerhet bland kvinnor i åldern 30-49 år där sympatierna uppgår till 13,5 %. Partiet är också framgångsrikt bland medelålders personer med en hushållsinkomst mindre än 250.000 per år, där uppgår andelen vänsterpartister till 33,3 %.

  Socialdemokraterna minskar med 2,1 % mot valresultatet. Partiet är populära bland äldre väljargrupper och i synnerhet bland personer med inkomster under 250.000 per år. Bland unga LO-medlemmar i åldern 18-29 år uppgår stödet för Socialdemokraterna till 8,6 %, partiets sympatier är betydligt större bland Saco-medlemmar i samma åldersgrupp där sympatierna uppgår till 22,5 %.

  Miljöpartiet minskar med över 30 % sedan valet, från 9,2 % till 5,9 %. Av gruppen som inte längre stödjer partiet skulle 15,6 % rösta på Centerpartiet om det vore val idag. Vidare har många väljare gått till Socialdemokraterna (13,6 %) och Vänsterpartiet (12,1 %). Partiet är impopulära bland äldre väljargrupper, bara 1,3 % av personer i åldern 50-64 skulle rösta på Miljöpartiet idag. Partiet har däremot större sympatier bland personer i åldern 18-23 år (12 %) och i synnerhet bland kvinnor i åldern 18-29 år där stödet uppgår till 13,9.

  Centerpartiet har sedan valet mer än tvådubblat sina sympatier bland Stockholmarna, från 5 % till 13,6 %. De nya väljarna kommer i synnerhet från Miljöpartiet där 15,6 % som röstade på det partiet idag skulle rösta på Centerpartiet. Andra väljarströmmar kommer från Kristdemokraterna (11,6 %), Moderaterna (11,1 %) och Socialdemokraterna (5 %). Vidare ser vi att Centerpartiet är signifikant större bland kvinnor än män där partiet vinner sympatier från 16,3 % av kvinnorna och 10,5 % av männen i länet. Vidare vinner partiet stora andelar av medlemmar i fackförbundet SACO (27,4%) och personer sysselsatta i tjänstemannayrken (29,8 %). Om vi studerar partisympatierna kontrollerat för olika inkomstfördelningar ser vi att partiet är överrepresenterat (17,8 %) bland de som har en hushållsinkomst som årligen överstiger 600.000. Bland de undergrupper där partiet är impopulärt utmärker sig personer i ålder 50-64 år anställda i offentlig tjänst; där uppgår sympatierna till 6,2 %.

  Liberalerna står i princip stilla vid jämförelse med valresultatet, från 7,4 % 2014 till 7,5 %. Partiet är populära bland pensionärer (10,5 %) och i synnerhet bland personer över 75 år (11,8 %), bland män anställda i offentlig sektor (15,9 %), bland manliga Saco-medlemmar (16,1 %) och TCO-medlemmar (11,5 %).

  Kristdemokraterna förlorar mer än hälften av sina väljare sedan valet. Partiet är obefintliga bland yngre väljare i åldern 18-23. Vidare kan vi se att många som röstade på Kristdemokraterna i skulle idag skulle lägga sin röst på Moderaterna och Centerpartiet. Dessa andelar går upp till 33,4 % för Moderaterna och 11,6 % för Centerpartiet. Vi kan se att partiet vinner vissa sympatier bland TCO-medlemmar där Kristdemokraterna uppgår till 7,2 %. Vidare är partiet tämligen populära bland äldre medelinkomsttagare; bland personer i åldern 50- 64 år med en hushållsinkomst mellan 250.000 och 600.000 kronor uppgår partiet till 12,9 %. En annan undergrupp där partiet vinner stort förtroende är bland unga personer i åldern 18-29 år anställda i offentlig tjänst, där är andelen kristdemokrater 12,95 %.

  Moderaterna tappar mer än 5 % sedan valresultatet. Deras tappade väljare har i hög utsträckning gått till Sverigedemokraterna och Centerpartiet. Det är 2,6 % som röstade på Moderaterna vid valet 2014 som idag skulle rösta på Sverigedemokraterna. Motsvarande siffra för Centerpartiet är 3,1 %. Denna opionsförändring kan i huvudsak förklara partiets tapp i Stockholms län. De väljargrupper där partiet är starka är bland unga personer i åldern 18-23 år där partiet får 38,3 % i mätningen. Vi ser också att partiet är starkt bland kvinnor över 65 år där sympatierna uppgår till 34,3 %. Partiet är även populära bland äldre höginkomsttagare, bland personer i åldern 50-64 år vinner partiet stöd från 36,6 % av allmänheten. Partiet är dubbelt så populärt bland personer anställda i privat sektor jämfört med offentlig sektor; 31,3 % jämfört med 14,4 %. Moderaterna är i synnerhet svaga bland kvinnor i offentlig sektor där stödet uppgår till 11 %.

  Sverigedemokraterna ökar från 8,4 % till 12,5 %. Partiet är populära bland män där andelen sympatisörer uppgår till 20,1 % och i synnerhet bland unga män mellan 18-29 år där 26 % anger att de skulle rösta på Sverigedemokraterna idag. Samtidigt är partiet tämligen impopulära bland kvinnor där 5,7 % sympatierserar bland partiet, i synnhet bland unga kvinnor i åldern 18-29 år där enbart 1,7 skulle rösta på Sverigedemokraterna idag. Vidare är partiet populära bland personer med grundskoleutbildning (20,7 %) och gymnasieutbildning (21,1 %), Bland högskoleutbildade personer anger enbart 6,6 % stöd för partiet. Partiet har däremot stor framgång bland LO-medlemmar vinner sympati från nästan var tredje medlem (31 %). Bland Saco-medlemmar uppgår sympatierna till enbart 0,8 %.

 • Globalisering, invandring, brott och straff

  Kategori: Sakfråga

  I en ny undersökning från Sifo ställdes ett antal olika frågor som globalisering, invandring, brott och straff. Undersökningen visar att 3 av 4 (75%) inte tycker att Sverige bör förbjuda medborgare från vissa länder att resa in i Sverige. Totalt 12 procent tycker att Sverige bör förbjuda medborgare medan 13 procent är tveksamma eller inte vet. 3 av 5 (61%) anser att globalisering i huvudsak är positivt medan 1 av 5 (19%) varken tycker att det är positivt eller negativt. Endast 9 procent menar att de tycker att globalisering är negativt. Angående om man tror att brottsligheten i Sverige ökar eller minskar svarar majoriteten (57%) att den ökar. Totalt 29 procent tror att den varken ökar eller minskar medan 9 procent tror att den minskar. Vidare fick respondenterna svara på om de tycker att Sverige bör införa hårdare straff för brottslingar eller inte jämfört med idag. Hela 70 procent uppger att de tycker att Sverige bör införa hårdare straff, 15 procent tycker inte det medan 15 procent är tveksamma. På frågan om det finns något straff eller brott som bör bestraffas med dödsstraff menar 71 procent att de inte tycker det. Nära 1 av 5 (18%) tycker dock att det finns något eller några brott som bör beläggas med dödsstraff. Ett påstående handlade om ifall invandring leder till ökad brottslighet. Varannan (52%) stämmer in i påståendet i någon grad (stämmer ganska bra + mycket bra). Totalt 38 procent anser att påståendet stämmer dåligt (ganska + mycket dåligt). Det sista påståendet handlade om ifall invandring leder till att fler arbetar i Sverige. Totalt 3 av 5 (60%) anser att påståendet stämmer bra i någon grad (ganska + mycket bra) samtidigt som 28 procent tycker att påståendet stämmer dåligt (ganska + mycket dåligt).

   

  Följande undersökning bygger på 1039 webbintervjuer under perioden 30 januari-1:a februari med ett riksrepresentativt urval.

 • Inreseförbud, karriärspolitiker, Stockholmsfixering och invandring

  Kategori: Sakfråga

  Sifo har på uppdrag av Svenska Dagbladet genomfört en undersökning där frågor om bland annat inreseförbud, politiker och invandring ställts. På den första frågan angående om Sverige i syfte att förebygga terrorattacker bör förbjuda medborgare från vissa länder att resa in i Sverige uppgav 2 av 3 (65%) att de inte tycket det. Nära 1 av 5 (18%) menar att de tycker att Sverige bör förbjuda medborgare från vissa länder att resa in i Sverige i förebyggande syfte, 17 procent är tveksamma eller vet inte. 2 av 5 (41%) tror att de ledande politikerna i huvudsak arbetar för folkets bästa, en lika hög andel tror dock att politikerna arbetar för sina egna intressen. Totalt 18 procent är tveksamma eller vet inte för vem våra ledande politiker i huvudsak arbetar för. Vidare anser nära 1 av 3 (30%) att de ledande politikerna absolut gynnar Stockholm och större städer på bekostnad av resten av landet. Något färre än hälften (48%) tror att politikerna i någon grad gynnar Stockholm och större städer på bekostnad av resten av ladet. Totalt uppger 11 procent att de inte tror att politiker gynnar större städer, en lika hög andel är tveksamma. Ett påstående om ifall invandring stärker Sverige ekonomi ställdes, på detta påstående instämde hälften (49%) av respondenterna i någon grad (stämmer ganska + mycket bra). 2 av 5 (39%) ansåg att påståendet stämmer dåligt (stämmer ganska + mycket dåligt). På ett påstående om ifall invandring tar resurser från välfärden ansåg 50 procent att det stämde i någon grad (stämmer ganska + mycket bra) samtidigt som 40 procent tyckte att det stämde ganska eller mycket dåligt. Vidare fick respondenterna ett påstående om ifall invandring är en viktig orsak till de svaga svenska skolresultaten, där 44 procent ansåg att det stämde i någon grad. En lika hög andel som i någon grad ansåg att detta påstående stämde, tyckte också att påståendet stämmer ganska eller mycket dåligt.  

  Följande undersökning beställdes av Svenska Dagbladet och publicerades i tidningen 5 februari 2017. Den bygger på 1039 webbintervjuer under perioden 30 januari-1:a februari med ett riksrepresentativt urval.

 • Försvaret

  Kategori: Sakfråga

  Tre av fem anser att anslaget till Försvaret ska öka medan 19 procent menar att det ska vara som det är. Män uppger i signifikant större utsträckning än kvinnor att anslaget till Försvaret ska öka jämfört med kvinnor.

  Undersökningen genomfördes 2-5 januari 2017 i Sifos webbpanel och omfattar 1102 intervjuer.

 • Nyårslöften 2017

  Kategori: Sakfråga

  Totalt 18 procent av allmänheten uppger att de har avgett något nyårslöfte för 2017 medan 82 procent inte har det. Kvinnor och yngre har i större utstäckning än män och äldre uppgett att de har något nyårslöfte för 2017.

  Nyårslöftena går i hälsans tecken, äta mer hälsosamt, börja träna och stressa mindre är de tre vanligaste löftena för 2017. Fler kvinnor och 30-49 åringar säger att de ska äta mer hälsosamt och stressa mindre än män och övriga åldersgrupper. Bland unga är byta jobb ett mer förekommande nyårslöfte (14%) än i övriga grupper. 28 procent av respondenterna över 65 år uppger att de har löftet att dricka mindre alkohol 2017.

   

  Jämför med föregående årsskifte har fler avgett ett nyårslöfte inför 2017. Omkring hälten tror att 2017 kommer att bli ungefär lika som 2016 medan något fler än en tredjedel tror att det kommer att bli bättre. Särskilt positiva är unga.

  Undersökningen genomfördes mellan den 2-5 januari 2017 i Sifos webbpanel och omfattar 1376 intervjuer.

 • Nöjda miljöpartister

  Kategori: Sakfråga

  Missnöjet ökar något jämfört med 2015 från ett genomsnittligt missnöje på 50 till 54 procent. Däremot minskar den negativa framtidsbedömningen något. Så vi har något större hopp om framtiden samtidigt som vi blir mer negativa till hur det fungerar idag.

  De mest negativa är SD-väljare som har ett genomsnittligt index på hela 71,6 procent. Mest nöjda är Miljöpartiets väljare som endast har värdet 33,5 procent genomsnittligt missnöje. Socialdemokraterna är något mer missnöjda med ett indexvärde på 41,5 procent men fortfarande på den positiva sidan av indexet. Vänsterpartiet tar ett skutt upp i indexet och hamnar på 50,6. KD-väljarna har värdet 64,7 och M något lägre på 58,9.

 • Polisens förtroende

  Kategori: Sakfråga

  Polisens förtroende sjunker enligt en ny Sifo-undersökning.

  Totalt sett uppger 47% att de har ett ganska eller mycket högt förtroende för det sätt på vilket polisen sköter sitt arbete. Motsvarande siffra i mars var 61%. Detta innebär en signifikant nedgång sedan i våras.

  Det går också att utläsa en signifikant ökning jämfört mot i våras av de som har ett ganska eller mycket litet förtroende för Polisens arbete, 25% nu i höst respektive 14% i vårens mätning.

  Kvinnor (56%) har ett högre förtroende för det sätt på vilket polisen sköter sitt arbete än vad männen har (39%).

  Endast 11% menar att de har ett ganska eller mycket stort förtroende för på vilket sätt rikspolischefen Dan Eliasson sköter sitt arbete och hälften (50%) har ett ganska eller mycket litet förtroende.

  Frågan om Polisens förtroende är en uppföljning på Medieakademins fråga som ställdes i våras.

 • Fråga om tillstånd för Gazprom

  Kategori: Sakfråga

  Sifo har genomfört en undersökning om i vilken utsträckning den svenska allmänheten anser att regeringen ska ge tillstånd eller inte för ryska Gazpom att använda Slite och Karlshamn för att bygga en gasledning mellan Ryssland och Tyskland. Undersökningen genomfördes med hjälp av Sifos onlinepanel mellan den 9 och 12 september 2016.

  Resultatet visar att en övervägande del anser att regeringen inte bör ge tillstånd samtidigt som att många är osäkra. Män uppger i signifikant större utsträckning än kvinnor att regeringen bör ge tillstånd medan närmare hälften av kvinnorna är tveksamma eller inte vet. Samtidigt så uppger hälften av männen att regeringen inte bör ge tillstånd.

   

 • 1
 • 2
 • 3
 • ...