Fler tycker att moderaternas politik är otydlig än tydlig

Under perioden 13-16 mars genomförde Sifo 1000 telefonintervjuer till ett representativt urval av den svenska befolkningen och frågade om hur tydlig moderaternas politik uppfattas. Frågorna som ställdes var både hur tydligt partiets politik är på riksnivå och i enskilda sakfrågor. Sammanfattningvis ser vi att partiet uppfattas som relativt otydliga i många aspekter, båda av egna väljare och bland allmänheten. Vidare kan vi se att partiet uppfattas som mer tydliga bland kvinnor än bland män liksom mer tydliga bland yngre personer jämfört med äldre. De sakpolitiska områden där partiet uppfattas som mest otydliga är i välfärden och mest tydliga är de i sin skattepolitik.

Resultatet visar att det är fler som tycker Moderaterna är mer otydliga än tydliga. Om vi summerar de andelar som svarat Mycket otydlig och Ganska otydlig uppgår dessa andelar till 49 %, på samma sätt uppgår de andelar som svarar Ganska tydlig och Mycket tydlig till 40 %.

I den här nedbrytningen ser vi hur personer som skulle rösta på Moderaterna idag ställer sig till partiets tydlighet. Bland moderater är det avsevärt fler som anger svarsalternativet Ganska tydlig (59 %). Samtidigt förändras inte den procentuella andelen som uppger svaret Mycket tydligt, det är med andra ord lika många av personer som skulle rösta på Moderaterna idag som tycker partiet är mycket tydligt som allmänheten i stort. Vidare kan vi se att det är något fler som anser att partiet är mycket otydligt än mycket tydligt, 3 % respektive 4 %.

Om vi studerar resultatet nedbrutet på kön och ålder ser vi intressanta skillnader i hur Moderaterna uppfattas. Generellt uppfattas partiet tydligare bland kvinnor, exemplevis är det dubbelt så många kvinnor som uppger att Moderaterna är mycket tydliga. Vidare ser vi att det är signifikant fler män som uppger att partiet är mycket otydliga (14 %) jämfört med kvinnor (7 %). Det är också signifikant fler kvinnor (41 %) som uppger att Moderaterna är ganska tydliga jämfört med män (34 %). Resultatet nedbrutet på ålder visar också på vissa signifikanta skillnader. Personer i åldern 15-29 (46 %) år tycker Moderaterna är ganska tydliga i en signifikant högre utsträckning än övriga åldersgrupper.

Det är enbart i skattepolitiken som en majoritet av befolkningen anser att Moderaterna är tydliga (54 %). Efter skattepolitiken uppfattas partiet mest tydliga i den ekonomiska politiken, lag och ordning och i försvarspolitiken, samtidigt är det en majoritet som inte uppger dessa alternativ som tydliga. Särskilt otydliga uppfattas Moderaterna i välfärdsfrågor, inom sjukvård är det enbart var fjärde person och inom äldrevård är det färre än var femte som tycker partiet är tydliga.

Om vi studerar de olika politikområdena nedbrutet på huruvida personen röstar på någon av allianspartierna (C+L+KD+M) eller något av de rödgröna alternativen (V+MP+S) ser vi generellt relativt små skillnader. De sakfrågor där skillnaderna är signifikanta är i försvarspolitiken, den ekonomiska politiken, skolan, lag och ordning och sysselsättning där alliansväljare uppger att Moderaterna är mer tydliga. I synnerhet ser vi tydliga skillnader gällande sysselsättning (48 % respektive 26 %) och den ekonomiska politiken (58 % respektive 41 %). Vidare kan vi se att det är bara en majoritet av alliansväljare som anser partiet är tydliga i sin skattepolitik (59 %), den ekonomiska politiken (58 %) och lag och ordning (54 %). Bland de rödgröna väljarna är det enbart en majoritet som anser att Moderaterna är tydliga i skattepolitiken.

Kategori: Sakfråga


Inga kommentarer

Skriv en kommentar