Inreseförbud, karriärspolitiker, Stockholmsfixering och invandring

Sifo har på uppdrag av Svenska Dagbladet genomfört en undersökning där frågor om bland annat inreseförbud, politiker och invandring ställts. På den första frågan angående om Sverige i syfte att förebygga terrorattacker bör förbjuda medborgare från vissa länder att resa in i Sverige uppgav 2 av 3 (65%) att de inte tycket det. Nära 1 av 5 (18%) menar att de tycker att Sverige bör förbjuda medborgare från vissa länder att resa in i Sverige i förebyggande syfte, 17 procent är tveksamma eller vet inte. 2 av 5 (41%) tror att de ledande politikerna i huvudsak arbetar för folkets bästa, en lika hög andel tror dock att politikerna arbetar för sina egna intressen. Totalt 18 procent är tveksamma eller vet inte för vem våra ledande politiker i huvudsak arbetar för. Vidare anser nära 1 av 3 (30%) att de ledande politikerna absolut gynnar Stockholm och större städer på bekostnad av resten av landet. Något färre än hälften (48%) tror att politikerna i någon grad gynnar Stockholm och större städer på bekostnad av resten av ladet. Totalt uppger 11 procent att de inte tror att politiker gynnar större städer, en lika hög andel är tveksamma. Ett påstående om ifall invandring stärker Sverige ekonomi ställdes, på detta påstående instämde hälften (49%) av respondenterna i någon grad (stämmer ganska + mycket bra). 2 av 5 (39%) ansåg att påståendet stämmer dåligt (stämmer ganska + mycket dåligt). På ett påstående om ifall invandring tar resurser från välfärden ansåg 50 procent att det stämde i någon grad (stämmer ganska + mycket bra) samtidigt som 40 procent tyckte att det stämde ganska eller mycket dåligt. Vidare fick respondenterna ett påstående om ifall invandring är en viktig orsak till de svaga svenska skolresultaten, där 44 procent ansåg att det stämde i någon grad. En lika hög andel som i någon grad ansåg att detta påstående stämde, tyckte också att påståendet stämmer ganska eller mycket dåligt.  

Följande undersökning beställdes av Svenska Dagbladet och publicerades i tidningen 5 februari 2017. Den bygger på 1039 webbintervjuer under perioden 30 januari-1:a februari med ett riksrepresentativt urval.

Kategori: Sakfråga


Inga kommentarer

Skriv en kommentar